čtvrtek 24. listopadu 2016

Vít Holý: "Bytový dům Plzeňská" - diplomní projekt ze zimního semestru 2015Tentokrát nepíši úvod. Víťova práce je diplom – tedy na konci najdete kromě autorského textu i oponentní posudek od Marcely Steinbachové a můj posudek vedoucího práce. *(scroll down for a Summary of the Diploma task)Autorský text
V území, kde se doprava chopila vlády bylo potřeba velmi pečlivě zvažovat, do jaké míry se má dům instinktivně uzavřít do sebe a podvolit se, a do jaké míry se vládě postavit otevřít se do ulice a budovat z periferie kompaktní město.

Od Smíchova do Košíř prorůstá údolím Motolského potoka úzký pás městské blokové zástavby. Posledním záchvěvem pevného města může být parcela za celní poštou, vražená jako klín mezi dva směry frekventované radiály směřující k Plzni. Za ní se oba směry spojí v jednoho tlustého hada a jako „dálnice“ vysviští pryč z města. Tento kousek země, na kterém se kdysi řadové domy obracely svými dvorky k Motolskému potoku se dnes stal ostrovem obklopeným hlučící a kouřící dopravou. Dnes tento ostrov opanuje velká budova pošty z modrého trapézového plechu, která poněkud neohrabaně objímá tři přeživší činžáky. Do tohoto prostředí vstupuji s bytovým domem, který má dosluhující poštu nahradit. V území, kde se doprava chopila vlády bylo potřeba velmi pečlivě zvažovat, do jaké míry se má dům instinktivně uzavřít do sebe a podvolit se, a do jaké míry se vládě postavit otevřít se do ulice a budovat z periferie kompaktní město.

Na severu dům pevně drží uliční čáru, v přízemí se sem otevírají obchody, které ulici dodávají městský charakter. Naopak bytů se na sever do hlučné „Plzeňské“ otevírá minimum. Od prvního patra tvoří velkou část této fasády uzavřené pavlače ze kterých se vstupuje do jižně orientovaných bytů. Díky pavlačím stojí celý dům pouze na třech komunikačních jádrech obsluhujících 7 resp. 8 a 9 bytů. Na jihu dům od uliční čáry dvakrát poodstoupí, vytváří si tak distanc – soukromé niky poskytující klid, do kterého se mohou otevřít okna bytů. Ulice Vrchlického je rytmizovaná střídáním hmoty domu s těmito nikami.

Samostatnou kapitolou je trojúhelníková předzahrádka v hrotu pozemku. Pro dům představuje zvukovou clonu v místě, kde se dvě rušné silnice sbíhají do jedné a hlukové zatížení je nejintenzivnější. Díky ní je také zachováno optické propojení mezi ulicí na Zámyšli a schodištěm vedoucím na Klamovku. Stromy které se dnes nachází v cípu prázdné parcely působí, jako kdyby se sem vylily ze zeleného svahu lemujícího sever Plzeňské ulice. Zjemňují své okolí, stali se jeho součástí. Ve formě zahrady vystupující před dům tu zeleň zůstane. Předzahrádka je ukončena drobnou stavbičkou. Osobně jí říkám trafika i když vím, že konkrétní pojmenování její funkce je nadbytečné, a že může stejně tak sloužit komerčnímu prodeji tabákových výrobků jako se stát altánem v zahradě bytovému domu čí čímkoliv jiným. Její existence je sentimentální odpovědí na drobné rozpadající se garážové stavby v opěrných zdech okolních svahů.

Primární vizí domu není pouze vytěžit z trojúhelníkové parcely maximum podlažní plochy. Vzhledem k tomu, že se předpokládá podíl města na výstavbě, nejsou jeho ambice jen sebestředné, Snahou je, aby dům pomohl stabilizovat své dnes poměrně neutěšené okolí. Železobetonový skelet domu s pravidelným modulem umožňuje vyriabilní náplň řadou typových bytů. To dává investorovi možnost přesně specifikovat počty jednotlivých bytů. V podzemí domu jsou dvě až tři podlaží s parkováním a sklepními kójemi.
_________________________________________________________________________
Oponentní posudek

Oponentní posudek diplomové práce Víta Holého, ateliér kuzemenský&synek

Téma: Bytový dům Plzeňská

Předložená práce Víta Holého splňuje všechny předpoklady zdárného ukončení studia na Fakultě architektury ČVUT. Navrhovaný dům je v rámci vymezeného zadání řešen vhodně urbanisticky, tvarově, funkčně i v detailu. V návrhu je evidentní snaha o vstřícnost a atmosféru bydlení i vytváření prostředí, která převyšuje standard současné produkce.

Navrhovaným domem, vycházejícím ze zadání, se autor vyrovnal s problematickým a hlavně dopravně zatíženým místem vhodnými autorskými prostředky. Reaguje na okolní nejednoznačnou, rozdrobenou i rušnou situaci hmotovým členěním narušením monotónnosti bloku a dům tak zapadá do kontextu místa. Rozbitím velké hmoty přidanou nízkou stavbou a plochou pro zeleň si vytvořil podmínky pro jakési odstupňování i nové využití místa, i když prázdný a trochu zbytečný vydlážděný trojuhelník daný stávajícím, dopravním řešením stále vzbuzuje otázky.
Při příjezdu do centra se dům tváří vstřícně, jakoby známou situací a to převážně chytrým vybudováním nízké stavby a plochy se zelení. Je otázka, zda-li tato zelená oáza má být pouze soukromá, pokud se ruší doposud asi málo využívaná veřejná zeleň v trojuhleníkovém cípu křižovatky, byla by to pravděpodobně vhodná náhrada a to i za vybudování velké blokové stavby v tomto místě. Velmi zdařile návrh využívá hmoty soklu- veřejného parteru protažením i do nízké stavby, vítacího momentu při vjezdu do města.

Řešení vnitřních typologií i otevíráním se bytů za jižním sluncem je v návrhu jakoby samozřejmé, byty by jistě byly pro budoucí obyvatele atraktivní i díky nikám a francouzským oknům na fasádě. Vhodný i kontextuální systém pavlačí pomáhá jak členění bloku tak eliminaci chodeb a komunikací a přispívá tak k vlídnému vnitřnímu prostředí. Snad jediným drobným nedostatkem jsou v dispozici vybrané bytové komory přístupné pouze zvenku z chodby a případně se nabízí možnost využití teras nad soklem pro přilehlé byty.

Jako problematické shledávám řešení severní fasády domu, která svým předsazením blokuje možné, alespoň krátké západní osvětlení. Zde pak sjednocující ambice mohly být též nahrazeny citlivostí a vřelostí, tak jak je to řešeno jiných částí návrhu.

Jedná se však jen o drobnosti a celkově hodnotím návrh velmi vysoko a navrhuji A.

K samotnému zadání, které se snaží apelovat na zdejší výstavbu a pokusit se progresivně začleňovat sociální byty do současného developingu a zároveň se silně a kriticky staví k výrazné architektuře Celní pošty navrhovaným zbouráním mám některé výhrady a otázky. Proč není součástí zadání i nalezení řešení v souvislosti s ponecháním stavby či zrekonstruováním stavby? Je úkolem školy, aby studenti nekriticky naplňovali zadání? Není rolí současného architekta i překročení zadání, uchopení ho v jiném kontextu a samostatná rozvaha? Pokud jedna ze zodpovědností architekta je mj. zodpovědnost za vytváření životního prostředí a nejen jako plnitele úkolů zadavatele, zůstalo toto zadání pravděpodobně bez jakýchkoliv přesahů a pouze v černobílých řešení i když velmi podnětných.


MgA. Marcela Steinbachová

V Praze 6.2.2016
________________________________________
Posudek vedoucího práce

Název práce: Bytový dům/domy Plzeňská
Vedoucí práce: Ing.arch.Michal Kuzemenský
Diplomant: Bc. Vít Holý

Vít Holý zpracovával zadání, které je podrobně popsáno v „Zadání diplomové práce“.
Zkráceně: parcela sevřená dvěma frekventovanými ulicemi, ovlivněna nejednoduchým kontextem, ne-ideální orientací ke světovým stranám, svojí štíhlostí nejednoznačná k automatickému navržení bloku a zatížená zbytkem původní zástavby s ambicí blok vytvořit.

V hodnocení začnu poukazem na jeden zdánlivě bezvýznamný, možná směšný a pitoreskní moment. V západním čele parcely Víťa navrhl jako dominantu celého komplexu budov malou trafiku (jak jsme objekt familiárně nazývali). Píšu vědomě dominantu. Až srovnáním s ostatními řešeními a na základě mojí znalosti historie Košíř jsem si uvědomil, jak trefně diplomant vyřešil místo, na kterém ostatní řešitelé více či méně kolabovali. Tam, kde de-facto nelze udělat nic, Víťa Holý vymyslel něco velice kontextuálního a paradoxně i užitného. Fungující, tedy nejen deklarovaný a nakreslený, veřejný prostor je téma, které se vine všemi zadáními v našem atelieru. Kdo viděl film SMOKE ví, jak důležitá jsou pro sousedství tato malá, zdánlivě bezvýznamná místa. Ano, je to romantizující pohled, ale co jiného je práce architekta, než předjímat jemné předivo budoucího života v lokalitě.
Víťova cesta dál logicky pokračovala.  Za „trafikou“ navrhl privátní zahradu, kterou užívá jeho dům. Ve spojení se zahradou je navržen v parteru domu adekvátně velký komunitní prostor. Prostory přízemí tedy i zahrady či otevřených dvorů jsou oproti okolnímu terénu zdviženy. Vzniká velmi uvěřitelný prostor, bez iluzí. Nutno podotknout: ovšem něco za něco. Veřejný resp. komerční parter je situován pouze do ulice Plzeňské. Nabízím polemiku, ne kritiku. Úspěch zadaného komerčního parteru je na řešené parcele záměrně vratká hypotéza. Víťa vsadil jinam.

Je třeba vrátit se k celku. Na počátku navrhování byl komplex sestaven z několika bodových domů. Diplomant učinil dobré rozhodnutí. Takzvaným severním křídlem scelil dům v jeden celek, a vytvořil již dříve zmíněnou sekvenci polootevřených dvorů směrem na jih. Obecně preferuji dokončování města bloky, mají nezpochybnitelnou kvalitu, zadávám však místa, kde se tento jednoduchý princip dá jen komplikovaně použít a je tedy nezbytné si vzpomenout na tu momentálně méně populární historii – tedy corbusierovské bodové domy, které později nadělaly hodně urbanistických problémů. Studenti musejí hledat hybridnost.
Vítovi Holému se podařilo najít kvalitní urbanistický koncept. Podařilo se mu vtipně vyřešit zátěž dominanty od západu a myslím, že navrženou strukturou nabízí klientele rozumný a hlavně rozmanitý standard.

Shrnu některé svoje nadhozy ke kolegiální polemice. Kladu si otázku, zdali a jak by „fungovaly“ byty v přízemí dvorů. Skvělé rozhodnutí se zvýšením dvorů, resp. přízemí přineslo vedlejším efekt: schůdky na chodníku u vstupu z ulice Vrchlického – myslím, že jim bylo potřeba věnovat větší architektonickou péči.

Vyzdvihnu klady projektu.  Doplnění nejasné části města pevnou a čitelnou strukturou. Vytvoření udržitelného veřejného prostoru. Volba správného měřítka a velikosti za současného dosažení vysoké hrubé podlažní plochy celku. Kvalita půdorysů bytů i jejich skladby. Flexibilita schématu domu. Evidentní důraz na kvalitu vnitřních veřejných prostor domu – tzn. chodby, haly. Růst standardu bytů směrem k vyšším podlažím.

Nakonec uvedu jednu kritiku vedoucího práce, která ovlivnila úvahu o známkování. Fasáda domů je odvážná a korespondující s urbanistickým konceptem polodvorů, či chceme-li polobodových domů. Autor tematizuje a využívá výhody prefabrikovaného systému fasád a posouvá ho dále. Tedy: měl by posouvat. Myslím, že diplomant měl plášti věnovat více pozornosti, jak technicky, tak architektonicky. Navržené schéma považuji za skvělý gambit s velkým potenciálem. Jeho další rozvoj by mi, být diplomantem nedal spát, tektonicky - v závislosti na různém standardu bytů nacházejících se za fasádou). Stejně tak bych měl tendenci mít vyřešeny technické detaily prefabrikovaných krabic lodžií.
Obecně: u diplomního projektu bych si přál slyšet více o technickém řešení celého domu – byť je zřetelné, že realistický je.

Tato jediná kritika snižuje známku skvělého a odvážného projektu z A na konečné B. Projekt mně odborně imponuje i lidsky bere za srdce více, než se z posudku zdá. Vít Holý v našem atelieru nezpracovával pouze tento projekt. Jeho práci a způsob uvažování znám. Do projektu se promítla jeho ochota zkoušet, riskovat, promítl se do něj i jeho introvertní humor a poetika. Ovšem v první řadě se do projektu promítla znalost evropského standardu bydlení a směru úvah o typologii. O způsobilosti Víta Holého vykonávat profesi nemám pochyb.

V Praze dne 5.2.2016
Michal Kuzemenský
_________________________________________________________________________

Summary of the semester task:

Working thesis: The Czech Post Office Building is in a precarious condition. The building can be reconstructed, but one of the choices at stake is its sale and relocation of the Customs Office to other locality. The plot resulting from its hypothetical demolition is unique in more than one way. The ´City of Prague´ wants to verify in advance the possibility of public investment in the new land use and construction of an apartment house (or houses) on site of actual Customs Office and the adjacent plots. 

The plot is situated in a problematic area: the valley of Plzeňská Street (Praha, CZ), city blocks, incomplete blocks, the industrial leftovers, newly built apartment buildings, two nearby hills with luxury residential buildings. The locality is not regarded an ideal address, but the change is probable. Which are the competences t influent its further development? What is due to be determined? The plot is to be understood as a place for a house that can significantly impact its surroundings.

Themes: urban block and its deconstruction, potential of the site, housing in a precarious locality (traffic load, insolation …), accessible housing, building´s potential to initiate new qualities of a place, “entrance” to the city, design of the adjacent public space, design of the street level zone of the house, private space, adequate standard of housing, housing section, apartment.

Similarly to previous semesters the emphasis will be put on the shift from the scale of the entire urban block to the details of the apartment house. Further the emphasis will be placed on verification of living comfort and search for the adequate standard. Students will need to declare the inner spatial distribution of the apartment, a scenario of living in it. We will deal with housing standards, depths of its layout, illumination, insulation, views, exterior parts of apartments, shared spaces of the house. The work includes the insight into the issues of affordable housing. European-wide comparative study was elaborated in pre-diploma seminars. It will be discussed and available for study. An equivalent Czech law on housing does not exist yet but is in preparation. STANDARD / AFFORDABLE / SOCIAL.


The task is to verify the capacity of the plot. Justification of the proposal in a wider context. Different housing standards are expected to arise within the whole housing complex considering its locality and attributes of the plot. Percentage preview of apartment standards is a part of the task, including justification and argumentation of the proposal. Street level solution of the entire plot. Articulation of what is private and public. Public program of the street level is required. Working balance sheet of the economy of the proposal will be an obvious part of the task. Intentionally, no special regulation is specified.  .


more projects with the same semester task
další práce stejného zadání jsou zde


.

Žádné komentáře:

Okomentovat