čtvrtek 14. srpna 2014

Tomáš Hanus: Veleslavín, doplnění městské struktury - diplomní projekt LS2014

Zavěšujeme další z letních diplomních projektů. Je to jeden ze tří diplomů, které se zabývaly částí Veleslavína. K pochopení tématu je dobré přečíst zadání, které je součástí níže přiložené publikace na ISSUU. Opět si můžete přečíst autorský text a posudky diplomní práce. Na konci příspěvku jsou odkazy na Tomášovy starší práce, které zpracovával v našem atelieru. Příště zavěsíme druhý Veleslavín.

kompletní práci si můžete prolistovat zde:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTORSKÝ TEXT
Naše území se stalo kvůli ulici Evropské spolu s tratí a hotelem Krystal zbytkovým. Navrhuji místem protáhnout ulici Kladenskou, která bude hlavní páteří a dá tak smysl i okolním strukturám, které propojí. Po vrstvách pak podél protáhlé Kladenské doplňuji různé městské charaktery od rodinných domů veleslavínské velikosti až po železobetonové prefabrikované domy odpovídající duchu Evropské. Mísením těchto charakterů se snažím spojit tak kontextuálně složité místo.

Historicky je Veleslavín vesnicí, která v průběhu 19. a 20. století přirůstala k Praze. Důležitým prvkem byla železnice a dvojice ulic Veleslavínská a Kladenská, na jejímž křížení spočívalo přirozené těžiště lokality. V 70. letech však čtyř-pruhová ulice Evropská území protnula a podél ní začaly růst panelové domy. Místo sevřené tratí, velkokapacitní komunikací a hotelem Krystal, který svojí orientací snad ani nepočítal s další výstavbou, se stalo ZBYTKOVÝM. Do nedávné doby bylo okupované rozpadlými nádražními sklady, benzinovou pumpou a nesmyslným parčíkem. Místo je problematické také z hlediska své morfologie a přítomnosti Litovického potoka.
Tvrdím, že místo nabude na atraktivitě s příchodem metra a zejména příměstského vlaku. Nehodlám smysluplnost výstavby metra nijak komentovat a budu tyto záměry akceptovat jako fakt. Klíčovým je záměr zahloubit vlakovou trať kvůli své plánované kapacitě a výhodným geomorfologickým podmínkám pod zem. Tím mizí jedna z bariér svírající naše území.
Prostor podél Veleslavína je jediným místem podél Evropské kde není možno jet paralelně s ní. Konec ulice Kladenské je tak rozpačitou křižovatkou a na druhé straně Nový Veleslavín izolovaným koncovým místem. Navrhuji ulici Kladenskou protáhnout a na druhé straně spojit s ulicí José Martiho. Vnikne tak páteř, která dá smysl celému okolí a do budoucna může hrát svoji roli při rozvoji lokality proti proudu Litovického potoka.
Kontext je zde dost složitý. Podél evropské je panelové sídliště, které je však při bližším pohledu vcelku srozumitelné a nabízí některé poměrně kvalitní prostory. Na druhé straně je zde Veleslavín a Vokovice se svým maloměstským až vesnickým charakterem. Krásným příkladem přechodové struktury jsou domy/polobloky podél ulice Kladenská, kde domy jasně vymezují ulice a zároveň mezi sebou svírají celou škálu poloveřejný, polosoukromých a soukromých míst. S těmito třemi základními charaktery pracuji.

Veleslavín končí ploty zahrad a tak navazuji  trojpatrovými dvojdomy také se soukromými zahradami. Na opačné straně stavím podél Evropské velké tvrdé „deskové“ domy, které jsou sto vyrovnat se panelákům a zároveň zastavují hluk z frekventované ulice. Jde o domy vycházející z estetiky prefabrikace.  Přestože některé domy jsou kancelářské a jiné bytové mají stejný princip i rastr, tak aby byl nový pás podél Evropské jedním velkým zásahem zapadajícím do kontextu velkých paneláků.  Domy se liší pouze ve výplní modulů. Trochu jakoby se vraceli k Baťovkému Zlínu. Za tuto hradbu vkládám domy charakteru Kladenské ulice, které spolu s deskovými domy tvoří polobloky, nabízející již zmiňovanou příjemnou škálu soukromých, veřejných a především polosoukromých či poloveřejný míst, které nejsou úplně předvídatelné, ale zato vždy charakterem jasně určené. Ústřední částí je malé parkové náměstí, jehož hlavním motivem je budova vlakového nádraží, jakožto důležitý prvek pro paměť místa, pro které by se snad našlo nějaké bohulibé využití. Náměstí je od Evropské sice cloněno, ale kontakt s ulicí a především s výstupem z metra a vlaku tu je. Náměstíčko balancuje mezi tenkými hranicemi tak, aby mohlo být místem jak pro tamější obyvatele, tak pro lidi pracující v kancelářských budovách kolem, ale také pro ty, kteří zde jen čekají na svůj vlak či autobus. Vstup do metra a na vlak je velkou přehlednou dírou pod jednou z kancelářských budov tak, aby bylo z ulice i z kanceláří vidět dovnitř a z „díry“ zase ven. Záměrně neuvažuji s podchodem Evropské, který považuji za přímo kontraproduktivní pro toto místo.  Okolí Litovického potoka zamýšlím v protikladu k přesně určeným místům, která jsou někde až moc romantická, a nechávám tento plácek jako místo neformálního fotbalového hřiště či dětských prolézaček a širokého vodního koryta.
________________________________________________________________________
Oponentní posudek diplomové práce
Autor práce: Tomáš Hanus
Autor oponentury: Ing.arch Jakub Fišer
Téma: Veleslavín – doplnění městské struktury
Vedoucí práce: arch. Kuzemenský, arch. Synek – atelier Kuzemenský – Synek, FA ČVUT

Úkolem práce je hledání městského potenciálu nové stanice metra Veleslavín. Jedná se o téma na jedné straně nadmíru aktuální, na straně druhé ale také do značné míry promeškané, řešící následek, nikoli příčinu. Problém širších analýz a diskusí o rozvojovém potenciálu a iniciační roli prodloužení linky metra, spojených s hledáním jeho pro město optimální trasy přichází v Praze tradičně, jako u všech velkých dopravních staveb v rovině urbanistické v momentě, kdy inženýrské dílo je hotovo.
Toto konstatování rozhodně není výtkou směrem k autorovi. Úloha, jako je tato, je pro mne naopak referenční ukázkou potřeby korekcí, řešících problémy dnešních měst. Jedná se o téma velmi aktuální – nové čtvrti či dokonce města, navrhovaná a realizovaná na zelené louce, jsou minulostí. V práci se stávající strukturou města, jejím doplňováním o soudobou vrstvu – ať citlivou, či radikální formou – místo od místa, situace od situace, autor od autora – v tom spatřuji úlohu současné práce architekta. Tomášova diplomová práce je taková, a předkládá jeho ucelený a podrobně dokumentovaný názor na řešené území.
Základní otázka, které se ale nelze vyhnout -  co s Evropskou jako takovou? Její velkorysé založení nedošlo nikdy naplnění v odpovídající struktuře okolní zástavby, málokterá z významných pražských tříd je lemována tak nesourodou směsicí měřítek, typologií a prostorových vztahů. Její trasa zpřetrhala dřívější přirozené vazby a nárokovala si pro sebe životadárnou energii hromadné dopravy na úkor tradičních cest a prostranství, aniž by vytvořila novou městkou kvalitu. Aspirovat na komplexní řešení podél její linie by bylo opakováním staré chyby. Akupunkturní práce v konkrétních bodech je reálnou cestou, a stanice metra je novou šancí.
Na velmi malém území jejího okolí, daném tečnou křivky železnice k Evropské, Tomáš navrhuje promyšlený přechod měřítek a typů zástavby s jasnou hierarchií jednotlivých prostor. Sympatický je mi v této souvislosti i jejich autorem zvolený popis, osvobozený od formálního názvosloví.
Lze ale pouze se standardním „urbanistickým slovníkem“ (náměstí, ulice, dvůr, atpod. …) vystačit při dnešních vstupech do území, kde postupný vývoj hranice mezi těmito prostory tak, jak jsou tradičně vnímány, rozostřil? V případě rozsahu této úlohy se na první pohled zdá, že ano, soustředím-li se na kvalitu navrhovaného uspořádání zevnitř ven. Ve vztahu k Evropské se mi to tak jednoznačné nezdá. Přijde mi, že tímto směrem „zvenku“ je vztah k ní redukován na vyřešení problému ochrany vnitřní části území před negativním působením hluku a dopravy. Patrné je to nejvíc u řešení fasád bytových domů. Linie navržené bariery je v tomto smyslu logická, ale odraz hluku od ní, zejména v případě použití uvažovaných „tvrdých“ materiálů, by pro zástavbu na severní straně znamenal jen znásobení dnešní zátěže.
V kontextu Evropské si právě správností založení fragmentu pevné uliční fronty jistý vůbec nejsem. Myslím si, že by bylo správné vzít více „do hry“ její nejednoznačný charakter, dobový urbanismus a solitéry ze 70. let, více zkoumat, zda i zde nejde nalézt novou kvalitu, byť třeba generovanou z chyb předchozích konceptů, resp. jejich fragmentů. Není v našich silách vrátit městské prostředí do všech míst a ploch, na která města, mnohdy zcela nekontrolovaně a bez koncepce, expandovala. Na stranu druhou se tato „vnitřní periferie“ stala nedílnou součástí jejich prostředí a má nepochybně i své silné stránky. Možná, že právě chybějící práce s nimi by přinesla impulsy, které by z mého pohledu návrh pozitivně ovlivnily. Navrhuji proto, aby Tomášova práce byla hodnocena známkou B.
V Praze 11/6/2014
Jakub Fišer
_________________________________________________________________________________
DIPLOMNÍ PROJEKT - HODNOCENÍ VEDOUCÍHO PRÁCE
autor projektu: Tomáš Hanus
vedoucí práce: Michal Kuzemenský

Tomáš svoje řešení území Veleslavína postavil na rozčlenění území do částí s různým charakterem – různé charaktery jsou návazné a dynamicky přecházejí jeden do druhého. Charaktery území popisuje autor důsledně, obrazně, abstraktně přehání, ale je přesně patrné jaký pocit či chování od Vás Tomáš v každém místě očekává.
Tam, kde území přiléhá k frekventované Evropské, autor nabízí vizi administrativního centra a dopravního terminálu – skoro typickému pro podobné výpadovky. Přes tuto hranici či hradbu projdete do pohádkově divokého vnitrobloku, který je skoro filmovou kulisou. Do velice uvěřitelného náměstí ...
Úlohu autor chápe jako urbanistickou, ale navrhl vizualitu i půdorysy domů – pro ověření správnosti svých odhadů, jako fundament.
Nehledám drobnosti a chyby. Návrh je podán tak, že srozumitelně říká, že je hledat nemám, nabízí nadsázku, vizi, charakter a umí je doložit přesností. Přijímám tu hru a považuji návrh za podmanivý a povedený. Tomáš je schopný architekt, myslím, že to je viditelné. V našem atelieru zpracoval dva standardní semestrální projekty a vím, že se na nich poctivě trápil, učil se rozumět městu, charakteru místa, navrhovat celek a rozumět významu detailu. Jeho projekty byly tišší, melancholičtější a méně sebejisté. Už vidím jiného Tomáše. Má sebevědomí a ví, že dokáže navrhovat. Velmi rád Tomášovi dávám A, ale stejně rád vzpomínám na nejistého Tomáše hledajícího město a jeho zvláštnosti. Tento sebevědomý diplom by pro mne byl důvodem k opatrnosti a zvýšené citlivosti. Architektura je nesmírně zodpovědné povolání.

Michal Kuzemenský 10.června.2014
________________________________________________________________________


Žádné komentáře:

Okomentovat