neděle 6. července 2014

Michal Mráz: Nalezení místa pro radnici městské části Prahy10 a její návrh 2013/2014 - bakalářská práce

Zavěšujeme další z bakalářských projektů na stejné téma – Radnice Prahy 10. Michal šel do rizika. Chtěl něco vyzkoušet a to se mu nepovedlo – bez ohledu na další kvality projektu. Toto riziko nejlépe vystihl člen státní zkušební komise Ondřej Beneš: „Tento dům byl vymyšlen s tím, aby plul parkem, ale on nepluje“. Je fajn, když studenti riskují neúspěch a potřebují vyzkoušet svojí vizi. Tentokrát se to nepovedlo ideálně, i když je za tím skryto spoustu práce, přemýšlení a boj. A příště? Na příště se těším. Tenhle projekt asi vzbudí trochu kontroverze. Koneckonců na konci příspěvku si můžete přečíst posudky.
Je to poslední z projektů radnic, který věším nyní, ostatní zavěsím později. Je to zajímavé téma samo o sobě (zadání). Tyhle dvě se obhajovaly letos v létě jako dvousemestrální bakalářské projekty.1NP

2NP

typické patro

Zde si můžete prolistovat celý návrh i projekt:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTORSKÝ TEXT
                Radnice je utilitární stavba i symbol. Ztělesnění byrokracie, diskuzní platforma, cíl hněvu demonstrantů. Díky umělé hranici Prahy 10 je zástupcem roztříštěného, nikoliv konzistentního celku. Kubánské náměstí jako zamýšlená pointa ambiciózního urbanismu se nakonec stalo jen dalším přívěskem vršovické osy a dřívější konec města se tak může stát neutrální půdou na pomezí dvou tváří jednoho celku. Kompaktního a zahradního města.

                Klíčem k návrhu bylo zodpovězení dvou základních otázek. Rozšifrovat tu bramboračku, kterou se Praha 10 na první pohled zdá být a nadefinovat si, co znamená stavba radnice v roce 2013.
                Je velký rozdíl mezi administrativní hranicí území a tou zažitou či morfologickou. Praha 10 je celek definovaný administrativně a k mému překvapení tvořící páté největší správní celek v republice. Vypadá jako výseč kruhu opsaného celé Praze a tomu odpovídá i její charakter - při zběžném pohledu hodně dostředivě s jádrovou oblastí ve Vršovicích, což je jediná část jasně administrativní hranicí vymezená - svahem Vinohrad a železničním tělesem oddělujícím ji od Nuslí. Zbytek Desítky je přeťat  tratí a městským okruhem a celé je to zašpuntované průmyslovou oblastí v Malešicích. Máme tedy tři základní části: jádrové Vršovice, lehce periferní Strašnice s Malešicemi a Skalkou a svět za tratí, tedy Záběhlice, Zahradní město, průmyslové oblasti. První dvě považuji za gró celé Desítky s tím, že jsou navzájem odlišné charakterem a jasně oddělené - při bližším čtení vidím monofunkční areál nemocnice na sever a sportovní areál na jih od Kubánského náměstí, kterými je Desítka skřípnuta. Zde je město nejužší, jen blok na každou stranu. Pokud by Praha 10 byla městem sama o sobě, bylo by možná logické umístit radnici do Vršovic jako centra. Takto, kdy strašnická oblast je periferií nejen Vršovic, ale i centra Prahy, navíc s jasnými hranicemi a relativně stavebně dokončená, je vidím sobě rovné a radnici umisťuji na jejich rozmezí na Kubánské náměstí. Navíc ležící na místní  Vršovické ose na rozdíl od tranzitní Černokostelecké. Nakonec to tedy taková bramboračka není.
                Kde má radnice stát, o tom se můžeme objektivně přít. Jaká má být už tak jasné není. Na začátku jsem si to definoval, ale cestou jsem názor měnil a reflektoval ostatní, takže ve výsledku je v podstatě opačný. Původní zněl zhruba takto: máme problém s demokracií? - na jedno rozhodnutí je třeba stále více lidí, kteří se nemohou dohodnout - může vzniknout obava, že demokracie nefunguje = radnice bude platforma pro komunikaci všech účastníků demokratického procesu. Měla tam tedy sídlit občanská sdružení, knihovna, multifunkční sál, pošta... a všichni měli v různých režimech sdílet prostory a "komunikovat". Asi byla naivní představa "nacpat vše do jednoho domu a ono to začne fungovat samo". Podstata neziskovek je nezávislost, do tanečních nebudu chodit na radnici, knihovna je knihovna a radnice je zase jenom radnice.
                Stejně tak se vyvíjel samotný návrh na Kubánském náměstí. Od clusteru staveb kopírujících dříve zamýšlený blok a sdružující všechny ty funkce po solitérní stavbu naopak co nejmenší využívající kvalit místa. Stavět zde dům je pohyb na tenkém ledě a zpětně trochu pochybuji o správnosti volby (zvlášť po přednášce paní Lacaton o znovuvyužívání starých domů v souvislosti se stávající radnicí). Náměstí celkem jistě potřebuje úpravu, ale je řešením dům? Myslím, že ho unese. Když využiji časem dodané nesporné kvality (park), může utilitární stavba vyznít poeticky, jako altán či besídka v parku a i v urbánním schematu vyloženě vybízejícímu k autoritativní až totalitní stavbě může stát přívětivá demokratická instituce.

                Srdcem domu je vstupní hala. Je to prostor, který utáhne celé náměstí, jeho pointa. Vše důležité je tam. Zbytek je stroj schopný absorbovat vše od openspace přes buňkové kanceláře po různou velikost odborů. Vnější výraz domu je neutrální, spodek domu průhledný, horní patra odrážející okolí, samotné umístění je dostatečnou přidanou hodnotou. Rastr uvnitř, rastr navenek. Dříve tu město končilo, dnes je to jen další zastávka při cestě do Strašnic a dál.

TEXT by AUTHOR of the PROJECT
City  hall is an utilitarian building as well as a symbol. Embodiment of bureaucracy, discussion platform, target of an anger of protesters. Thanks to the artificial border of Prague 10 it represents a fragmented whole rather than consistent one. The Kubanske square as a punch line of an ambitious urbanism finally ended as just one of the pendants of the Vrsovicka axis and a former end of the city now can become a neutral site on the border of two faces of Prague 10. A compact and a sprawling city.
                The key to the proposal was to find anwers to a two basic questions. Firstly how to decipher that incredible pell-mell which Prague 10 seems to be and secondly define what does it mean to build a city hall in 2013.
                There is a big difference between administrative boundaries and ingrained or morphological border. Prague 10 is administratively defined unit and to my surprise it is the fifth largest city in the country. It resembles a sector of a circle circumscribing Prague and it is also reflected in the character of the whole district - in a quick glance a core part of Vrsovice is seen which is, moreover, the only part clearly defined administratively - by a southern slope of Vinohrady and a railway body separating it from Nusle. The rest of Prague 10 has been cut in halves by a railway track and a city Circle and it is ended by a Malesice industrial area. So we have these three basic parts: core area of Vrsovice, slightly peripheral Strasnice, Malesice and Skalka and a world beyond a track - Zabehlice, Zahradni city, industrial areas. The first two mentioned parts I consider fundamental for Prague 10. They are different in character and, moreover, very clearly separated. If I look closer I find a monofuctional area of hospital to the north and a big sports complex to the south of the Kubanske square which grip the Prague 10 in halves. The city is the narrowest here - just one block on each side. If Prague 10 was an independent city for itself, it would have been logical to place a city hall to Vrsovice as a center. But, in this case, when Strasnice is not only Vrsovice´s but also Prague´s peripheral part, moreover with clear boundaries, I consider them equall therefore I place a city hall right in between them where they meet and that is at Kubanske square. On top of that it lies at local Vrsovicka axis in contrast with transit Cernokostelecka.
                We can objectively argue about where to build a city hall but how should it look like is not that clear. At the beginning I defined that for myself somehow but along the way I changed my mind as I reflected opinions of others so in the end my opinion is actually the opposite. The original one sounded shortly like this: do we have a problem with democracy? - one decision includes more and more people unable to find a conclusion - it may seem that democracy doesn´t work = town hall should be a platform for communication of all individuals included in the democratic process. All kinds of functions were supposed to reside there like NGOs, library, multi-purpose hall, post office etc. and all of them should have shared various spaces in different modes and "communicate". But it might have been a naive idea to think that everything being stuffed in one house will resolve all problems for itself. The nature of NGOs is being independant, having a concert in a hall at town hall would be weird, library is a library and a city hall is just a city hall.
                It was the same with the development of the proposal itself. At first it was a cluster of buildings housing all these functions built on the imprint of previously intended city block but it turned into a solitary bulding reflecting the qualities of the place. Building a house here is walking on a thin ice and I am still not sure if it was the right decission (especially after a lecture by Ms. Lacaton on reusing of old buildings - in connection with the current town hall). The square certainly needs remodeling but does it need a house? I think it could easily bear it. If I take advantage of unquestioned qualities added through time (a park), an utilitarian building might seem poetic as a big garden house or it can resemble a pergola or so and even in urban scheme which downright encourages to build something authoritarian or even totalitarian the friendly democratic institution could be built.
                The heart of the building is a the two-story hall. It is a space which can bear the whole burden of the square and the Vrsovicka axis and which is its punch line. Everything important is there. The rest of the house is a machine capable of absorbing everything ranging from open-space offices through individual offices ending with different sizes of each department. The outward expression of the building is neutral, the bottom two storeys are transparent upper ones more reflective. The location itself is sufficient added value. The city used to end here, now it is just another stop on the way to Strasnice and further.

________________________________________________________________________

OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE MICHALA MRÁZE
RADNICE PRAHY 10 NA KUBÁNSKÉM NÁMĚSTÍ VE VRŠOVICÍCH
ZPRACOVANÝ ING. ARCH. JANEM AULÍKEM

A/ K URBANISTICKÉMU A ARCHITEKTONICKÉMU KONCEPTU
Zdůvodnění Michala Mráze umístit stavbu radnice do zvoleného prostoru označovaného jako Kubánské náměstí je doložené dobrou analýzou Prahy 10 jako velmi různorodého prostředí v širším kontextu a je naprosto v pořádku. Trochu slabší je argumentace při práci na vlastním pozemku. Čelo současného parku uzavírá rekonstruovaná administrativní budova s poměrně neměstským, stupňovitě uskakujícím parterem podél parku. Důvodem je využití komunikace k dvoupodlažnímu parkování. Je tedy logická úvaha, zda nevyřešit neuspokojivý stav směrem této části parku - náměstí (bylo by vhodné určit co z toho to vlastně má být) překrytím další vrstvou, která by měla normální městský parter a u níž by mimořádná pozice v čele celého prostoru odpovídala veřejnému charakteru a významu stavby. Namísto toho je objekt radnice nepochopitelně nazýván "stavbou v parku" nebo dokonce besídkou či altánem ... proč? Nejedná se o nijak malou stavbu, v principu je stejného měřítka jako má překrývaná stávající administrativní budova, ale i tak vlastně nedokáže plně navodit žádoucí větší intenzitu městského prostředí v daném prostoru.  Považuji za nedostatečnou integraci západního průčelí objektu radnice do parku, s výstavbou by stejně došlo ke kácení stromů, koncept celého parku by se tedy měl v souvislosti s radnicí proměnit, navržený vstup do radnice přes park je neodpovídající provozu této budovy, opravdu jako k nějakému altánku. V situaci nevidím odpovídající rozptylové plochy, zejména před sálem.
Vlastní chápání radnice jakožto specifické administrativní budovy považuji za správné. V prvních analýzách své práce Michal píše o svých překonaných úvahách připojit připojit k radnici další veřejné funkce, knihovnu apod. Absolutní redukce objektu pouze na radniční provoz ale vytváří budovu s minimem interakcí do prostředí parteru, vlastně schéma objektů reprezentativních radnic z předchozích dvou století. Proč není v přízemí alespoň veřejně přístupná (tedy i z venku) restaurace nebo kavárna, malý výstavní prostor, nebo třeba i Úřad práce? Kantýna pro zaměstnance může být v kterémkoliv podlaží.

B/ K PROVOZNÍMU A TECHNICKÉMU ŘEŠENÍ
Základní dispoziční schéma budovy vychází z podstatné věci a tou je prolínání prostor s větší intenzitou styku s veřejností a běžné administrativy, to je myslím uspořádáno dobře. Domnívám se, že tak vysoká míra prosklení jako je navržena není optimální pro tento druh budovy, jednotlivým menším kancelářím malé hloubky nic nepřináší (kromě nutnosti většího chlazení) a neosvětlené jednací místnosti ve středním traktu jsou stejně nepovzbudivé jako v sídle pražského magistrátu.
Technické zpracování projektu je naprosto dostačující a velmi dobře zvládnuté. V této věci snad jen malá poznámka, že schéma konstrukčního čtyřtraktu není úplně obratné, pro veřejnou budovu o hloubce 26 m by vzhledem k budoucí variabilitě uspořádání byl vhodnější konstrukční třítrakt.
Pro budoucí práci doporučuji v půdorysech zredukovat množství kótování ale nikdy ve stavebních výkresech nevypouštět recepční pulty. Není to totiž jenom nějaká interiérová instalace, ale především místo, kde jsou zakončeny instalace pro sledování a ovládání důležitých systémů budovy (požární bezpečnost, bezpečnostní kamery, chod výtahů apod.). To ale opravdu nevyčítám studentovi bakalářského studia.

Navrhuji hodnocení B

Ing. Arch. Jan Aulík
________________________________________________________________________

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT - HODNOCENÍ VEDOUCÍHO PRÁCE
autor projektu: Michal Mráz
vedoucí práce: Michal Kuzemenský

Studenti v zimním semestru zpracovávali návrh radnice pro Prahu 10. Krom otázek, které jsou aktuální a souvisí s podobou a významem soudobé radnice a dotýkají se i významu slov „zastupitelská demokracie“, měli studenti za úkol vybrat i ideální místo pro tuto radnici. Tedy Michalově práci předcházela jeho pečlivá analýza celé Prahy 10 a hledání místa. Pro svoji radnici vybral Kubánské náměstí. Volbě rozumím. Bylo jedním z mých favoritů, i když jsem neznal historické plány a nevěděl jsem, že budova podobného významu byla na totéž místo plánována. Během semestru jsem zjistil, že místo má jeden záludný problém. Člověk by musel podat skutečně velký výkon, aby ho pokazil. Platí to i obráceně. Je potřeba podat skutečně velký výkon, aby si navržená stavba radnice náměstí skutečně podmanila.
Zde je potřeba si položit první důležitou otázku. Chtěl si Michal svojí radnicí podmaňovat místo? Byla východiskem majestátnost a dominance? Pro odpověď je potřeba znát průběh návrhu. Michal od začátku hledal civilní občanskou radnici, dům stojící v parku. Kubánské náměstí je totiž parkem i náměstím a na rozdíl od Karlova náměstí tuto synergii prostorově zvládá. Tedy Michal hledal dům, který by nebyl apriorně levný či laciný, ale působil nízkoprahově, přístupně. Aby byl do parku otevřený a užívaný v přízemí podobně jako altán. Lze diskutovat, jestli je prostá mřížka skeletu občansky srozumitelná. Odhaduji, že v českých zemích by Michal klienta o logice svého záměru těžko přesvědčoval, ale zároveň odhaduji, že v Německu či v protestantských zemích by s tímto obrazem radnice neměl problém.
Za studii, tedy v zimním semestru, jsem Michalovi za jeho práci navrhl B. Vysvětlím proč. První dvě patra jsou z plně transparentního skla, ostatní patra pokovená, tedy lesklá, odrážející park a oblohu. Přízemí je navíc řešeno tak, aby bylo vidět do útrob domu a i opačně. Aby se některé dění v radnici mohlo přesunout do parku. Další související děje si je lehké představit. To je koncepčně velice důležité. Tento efekt však Michal neuměl řádně odprezentovat, a i to v atelieru hodnotíme. Druhá chyba: dům byl ve studii prostým kvádrem. Tvar vyplýval z pozůstatku experimentování s různým umístěním domu a hledání synergie domu a parku. V následném projekčním stupni, tedy bakalářském projektu, Michal objem domu velice jemně půdorysně zdeformoval – což je v kontrastu s průmyslovým skeletem a mašinistickým půdorysem vtipné a dům se dostává do kontextu – na mé gusto bych v experimentování s deformací ještě nepatrně pokračoval.

Prohlédl jsem si celý projekt. Konstatuji, že je velice kvalitně zpracovaný a má všechny náležitosti, které má bakalářský projekt mít. Vlastně myslím, že je zpracovaný nadstandardně. Počínaje celkem, konče detailem. Speciální odborné chyby jsem nehledal. Spoléhám na kolegy specialisty. Michalovi jako radu píši dvě poznámky k projektu. Právě jeho dům stojí a padá s detailem. Detaily jsou zpracovány technicky správně (až přeurčeně), ale z architektonických důvodů bych si dal principielně technicky hodně záležet na hliníkovém rastru skeletu. Jakmile totiž začne působit nepevně, jako kapotáž, předpokládám, že nastane architektonický problém s výrazem domu. Jinými slovy: soustředil bych se na detail spojů jednotlivých dílců fasády. Protože spára nezmizí, je myslím potřeba ji tematizovat. Mluvím o tektonice fasády, která je sice zřejmá, ale navenek je vidět už vlastně jen opláštění, tedy otisk tektoniky a to může být ošidné. Tematizací spojů sloupu a kladí by mohla vzniknout nenápadná ozdoba nebo průmyslový dekor, který dům zčitelní a přiblíží občanům. Podpora premisy konceptu. Poznámka druhá. V klempířských výrobcích je napsáno, že plášť je z hliníku, barva neutrální. Neutrální barva neexistuje. Existuje číslo RAL či transparence – tedy prostý hliník. To měl asi Michal na mysli a tak si dům i představuji.
Michalovi navrhuji za obě části bakalářského projektu konečnou známku A.


Michal Kuzemenský 24.června.2014

Žádné komentáře:

Okomentovat