pátek 7. února 2014

Zadání letního semestru 2014

Nadcházející letní semestr bude trochu vyjímečný. Učíme třetí rok a tak se stalo, že shodou okolností se k nám přihlásilo na předdiplomní seminář 15 studentů, kteří u nás v průběhu školu dělali jeden či více projektů.  Po různých stážích, erasmech a státnicích by si rádi školu ukončili absolvováním diplomu v našem atelieru. V průběhu semestru se prihlásili další tři a tím pádem máme v letním semestru 18 diplomantů. Nebylo potřeba hledat klíč.  Shodu okolností je třeba respektovat. Všem jsme nabídli, že je vezmeme, ale podmínka byla že si každý vybere svoje vlastní téma, se kterým  by rád školu ukončil.  I výběr tématu je informace. Zároveň si každý zadání sestaví po zkušenostech v našem atelieru sám, my mu jej v průběhu minulého semestru konzultovali, aby mělo ostrost. Stalo se. Co z toho vyplývá?
A.      Na standardní ateliery letos bereme pouze 4-5 dalších studentů. Přednost budou mít studenti, kteří již v našem atelieru studovali. Bude-li zájemců víc, budeme losovat. Studenti si mohou vybrat z těchto níže uvedených diplomantských zadání: 1, 3, 4, 5, 8,
B.      na předdiplomní seminář zveme studenty, počet není předem omezen,  tentokrát budeme na další semestr hledat shodné zadání, podmínka k přijetí na předdiplom je absolvování alespoň jednoho standardního zadání v našem atelieru
C.      na tzv. konstrukční atelier zveme studenty , počet není předem omezen

Schůzka s představením zadání a přihlášení se do atelieru je 11.2. 2014 od 16:00 v  místnosti 644.

Zde je seznam zadání:


1.DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO LIDI BEZ DOMOVA NA ŽIŽKOVĚ
pracovní teze: V návaznosti na zpracovanou Koncepci řešení problematiky bezdomovectví se magistrát společně s radnicí Prahy 3 rozhodl na 99 let od současných vlastníků pronajmout pozemky v sousedství stadionu Viktorie Žižkov a zřídit zde denní centrum a noclehárnu pro lidi bez domova. Zvýší se tak v současnosti nedostatečná kapacita těchto služeb v Praze a zároveň bude vyslyšena poptávka po této typologii ve středové části Prahy. Architekt byl pověřen úkolem najít vhodné umístění budovy v rámci zvolené lokality. Požadovaná kapacita zařízení bude 30 osob v denním centru a 30 lůžek v noclehárně. Předpokládá se komplexní návrh domu včetně řešení interiéru.
Součástí zadání bude začlenění veskrze problematické stavby do života městské tkáně a návrh dalších nezbytných navazujících úprav okolí. Důraz bude kladen na čitelnost a bezpečnost veřejného prostoru, citlivé osazení domu do kontextu.
Otázky k řešení:
- typologie
- poměr trvanlivosti a ekonomičnosti návrhu
- identifikace potřeb sociálně vyloučených uživatelů
- soužití provozu stavby s okolím
- otázka ne-domova a dočasnost poskytovaného přístřeší
- práce s terénem, osazení budovy
- utilitárnost řešení
- důraz na řešení vnitřních prostor
_______________________________________________________________________
2.TRANSFORMACE VNITŘNÍ PERIFERIE
Cílem projektu je návrh transformace lokality okolo Bohdaleckého kopce jako jedné z velkých strategických rozvojových ploch v rámci celé metropole. Nově navržená městská struktura by měla na jedné straně účelně využít maximum možných ploch, ale zároveň by měla dostatečně respektovat současný charakter území a ponechat co možná nejvíce vystavěné struktury, která se jeví jako perspektivní i do budoucna.
Hypotetickým zadavatelem takového projektu by mohl být Magistrát města Prahy, který by formou územní studie chtěl prověřit možnosti přestavby celého území včetně napojení na okolní čtvrti.
Řešení by mělo ukázat, jak se tato nově vzniklá čtvrť naváže na okolní strukturu a jak se celkově zapojí do systému městských subcenter, buď jako jedno z nich, nebo jako obecné polyfunkční město, které subcentra živí svými obyvateli.
Nově navržená městská čtvrť by měla reflektovat současné a zejména budoucí potřeby města. Měla by vytvořit atraktivní prostředí pro všechny společenské vrstvy včetně těch, které mají dnes možnost z města odejít a odcházejí.
V této lokalitě je také klíčové nalézt odpovídající typologické řešení pro setkávání městské struktury se systémy dopravní infrastruktury, železnice a městské rychlostní komunikace, stejně tak jako s fragmenty krajiny a potokem Botičem._______________________________________________________________________
3. DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY - REAKCE NA NOVOU STANICI METRA VELESLAVÍN
pracovní teze: Praha 6 se rozhodla reagovat na nové vedené linky metra A a investovat do rozvoje Veleslavína, kde vyústění stanice metra nastoluje novou urbanistickou situaci a nabízí nový potenciál. Městská část si je vědoma toho, že to není nejatraktivnější rozvojové území v okolí, ale je si vědoma i dalšího potenciálu, které Veleslavín nabízí (vlak, ulice Evropská, možný dopravní uzel? Šárka) a hodlá je využít.
Městská část vlastní na Veleslavínu velký pozemek a hodlá ho spolu se soukromými co-investory zhodnotit tak, aby z neatraktivní křižovatky vzniklo prosperující území. Nechce pouhý dopravní uzel s negativním vlivem na své okolí, ale čitelnou část města s fungujícím a diverzním jádrem, kde je preferován určitý poměr bydlení a vhodných služeb. Jedním z úkolů od zadavatele je prověřit kapacitu a strukturu a vhodnou typologii resp. cílovou skupinu obytné funkce.
Je důležité najít adekvátní intenzitu využívání – Veleslavín není kompaktní vnitřní město, ale také už dávno není vesnice. Návrh je dokončením stávající relativně rozsypané struktury. Hledání architektury, která je odpověď na typologickou i chronologickou pestrost. Samozřejmostí je kvalitní řešení veřejného prostoru a vztahu k potoku.
V dynamické době a v nejistotě, co linka metra přinese, je flexibilita možné záměny funkcí kladem návrhu. Projekt musí počítat i s možností pozdější výstavby na pozemcích na sever od Evropské.

témata k řešení
·         život u frekventované silnice
·         městotvorné veřejné funkce
·         veřejný prostor
·         co přiveze (odveze) metro
·         propojení dvou čtvrtí
·         přestupní bod
·         jak zacelit ránu aby se zahojila
·         stavba v nesourodé lokalitě
·         dokreslování obrazu města
·         ověření možnosti rozdělení území na investiční či vlastnické celky – vyplývající ze strukturování funkcí
·         vztah Veleslavín – Dejvice – Praha4. DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY V ÚZEMÍ DEJVICE - HRADČANSKÁ
pracovní teze: Město zadává územní studii na vytyčené území. Zadáním je scelit prostor, tvořící prázdný klín mezi Dejvicemi a Hradčany. Ověřit možnosti využití. Zprostupnit území. Přáním zadavatele je, aby jednou z funkcí navrženého území bylo bydlení. Úkolem je navrhnout kapacitu,  strukturu a vhodnou typologii resp. cílovou skupinu obytné funkce.
Cílem návrhu je srozumitelná městská struktura.

témata k řešení:
·         Území je na hranici Englových Dejvic a Hradčan, v blízkosti dvou významných center.
·         Dvě strany lemují významné třídy M. Horákové a Svatovítská, třetí obytné dejvické bloky, protíná jej železnice.
·         Výborné napojení na mhd i automobilovou dopravu a jeho umístění v rámci Prahy určuje kvalitu tohoto místa
·         Zároveň je potřeba pracovat s problémy zástavby u železnice a nad vyhloubeným metrem a tunelem Blanka. Hluk. Pracovat s terénem.
·         Součásti zadání je hledání urbanistické formy zástavby, její hustotu a vhodná náplň.
·         Od urbanismu po detailní řešení jednotlivých navržených objektů a veřejného prostoru (dispozice, materiály, povrchy, detaily)
·         Důležitý je vztah k blokové zástavbě Dejvic, vilové na západě a směrem k Letné a zástavbu Hradčan. Má pokračovat nebo vznikne nová struktura? Kontext.
·         Řešení železniční tratě a otázka zahloubení, současně železniční zastávka a návaznost na zastávku metra Hradčanská, tramvaj.
·         Co se stávajícími budovami, mají hodnotu?
·         Ověření možnosti rozdělení území na investiční či vlastnické celky – vyplývající ze strukturování funkcí, či fyzického dělení celku
_______________________________________________________________________
5.rekonstrukce souboru panelových domů
motivace: Michelské sídliště je panelové sídliště šikovně schované za budovu vybavenosti a oddělené tak od ruchu ulice Budějovická. Získává klidný charakter skutečného sídliště na periferii. V blízkosti velmi rušného moderního města neztrácí ovšem nic na lukrativnosti oblasti mezi zastávkou metra Pankrác a Budějovická s potenciálem mít městský charakter - dostupnost vybavenosti a městského života. Smůla těchto domů je doba, ve které byly postaveny.
zadání: Vlastníci bytů (družstva a sdružení vlastníků) se domluvili na rekonstrukci panelových domů. Hledají způsob jak zhodnotit své bydlení na další desítky let. Chtějí rekonstrukcí zvýšit kvalitu bydlení svých bytů a zpříjemnit společné prostory a exteriér sídliště. Každý má své požadavky, představy a možnosti. Mají představu jednotného výrazu souboru domů a jejich sídliště s vlastní identitou.
Půjde o velikost bytu, o různost dispozice a možnost modernizace bytu, o světlost prostoru a využití venkovního prostoru pro bydlení i v panelácích, o společné prostory a sdílené funkce.
otázky a témata:
·         nová definice obrazu paneláku resp. sídliště
·         kvalitní bydlení v panelovém domě
·         společné bydlení v panelovém domě
·         obývání venkovního prostoru v panelovém domě - otevření fasády - a  na sídlišti - zobytnění parteru
·         práce s typologií bytů panelového domu
·         práce s parterem resp. 1np panelového domu, služby? komunitní funkce?
·         technická stránka věci
·         dostavba půdorysného rozměru domu?
·         zvýšení/snížení podlažnosti?
·         hledání rozumného algoritmu změn v rámci: sekce - domu - celku několika domů _______________________________________________________________________

6.centrum na sídlišti - okolí stanice metra luka

pracovní teze: na podnět hl. m. Prahy došlo k dohodě mezi městskou částí Praha 13 a vlastníky nemovitostí v okolí stanice metra Luka, za účelem zvýšení kvality území. To jest zlepšení podmínek stávajících služeb, návaznosti parteru obchodního centra a okolní zástavby, případně navýšení nabídky pracovních příležitostí.
zadání: a) Vypracování územní studie vytyčené oblasti. b) Návazné zpracování studie rekonstrukce, konverze či novostavby „centra“ navazující na stanici metra Luka. Případně návrh nové utilitární budovy související se stanicí metra a popření smyslu centra.

·         stanice metra - jakou hraje roli? Má potenciál pro vznik centra, nebo je pouze tranzitem?
·         centrum sídliště - co má být centrem sídliště, má mít sídliště centrum?
·         reprezentace - jaké spektrum obyvatelstva na sídlišti žije? Jak velkou část z nich centrum reprezentuje?
·         cyklus dne obyvatel - kudy lidé chodí, kdy se kde zastavují?
·         služby - jaké jsou stávající služby, jaké služby lidé na sídlišti postrádají?
·         průchodnost - jakou hraje v území roli?

_______________________________________________________________________

7.VRŠOVICKÁ PROLUKA KRYMSKÁ - MOSKEVSKÁ
Pracovní teze: Městská část Praha 10 vlastní spolu s developerem pozemky ve Vršovické Proluce. Ve vzájemné spolupráci zadávají architektovi úlohu prověřit kapacitu a navrhnout zástavbu vytyčeného území ve stávající urbanistické struktuře Vršovic. Do procesu je zapojeno občanské sdružení prosazující zájem místních obyvatel na zachování specifické identity místa (tradice vršovického tržíčku). Zadavatel klade důraz na hodnotu veřejného prostoru a rozhraní zástavby s tímto prostorem. Zadavatel preferuje jako hlavní náplň bydlení různých kategorií. Součástí zadání je začlenění nárožního secesního domu č. p. 77 na p.č. 361, vytipovat vhodné doplňkové funkce a vložit je do projektu.
Otázky a témata:
·         Urbanistické řešení zástavby a zapojení do struktury města
·         Realistické uvážení co největší zastavěnosti území – ekonomická návratnost
·         Zachování prostoru pro aktivity veřejnosti
·         Práce s terénem
·         Řešení dopravy v klidu – nedostatečná kapacita v území
·         Otevřenost x uzavřenost
·         Zřetelná hiearchie prostorů: veřejný – poloveřejný – polosoukromý - soukromý
·         Typologická škála bydlení _______________________________________________________________________

8.MĚSTSKÁ TRŽNICE
pracovní teze: Vytipování místa (míst) v Praze pro umístění „městské tržnice. Návrh městské tržnice. Případné vytipování vhodných doplňkových funkcí. Případná redefinice obrazu tržnice. Soudobá typologie. Návrh souvisejících exteriérových ploch.
·         co je městská tržnice v roce 2014?
·         kdo je cílovou skupinou návštěvníků?
·         kdo je cílovou skupinou uživatelů (prodejců)?
·         proměna tržnice v průběhu sezóny?
·         propojení s exterierem?
·         supermarket versus tržnice?
·         ekonomická analýza
·         společenská analýza
·         zkušenosti z Evropy


_______________________________________________________________________

9. dětský domov praha podolí

pracovní teze: Zadavatel Hl. M. Praha se rozhodl na svém pozemku mezi ulicemi Sinkulova a Ve Svahu postavit dětský domov. Důvodem je nedostatečná kapacitu domů pro ústavní péči v Praze. Dětský domov je zařízení pro děti a mladistvé, kterým byla nařízena ústavní péče. Jde o děti různého věku a z různých sociálních poměrů. Cílem je navrhnout ideální strukturu, dům. Zařízení by dětem i jejich rodině mělo poskytnout dostatečnou podporu při řešení problémů. Úkolem je architekturou interpretovat potřeby těchto dětí a jejich rodin. Základem práce bude vcítění se do životních situací mladých lidí. Kapacita zařízení je 50 dětí v soustavné péči. Další součásti jsou středisko výchovné péče, denní stacionář, poradenství pro rodiče, tělocvična a zahrada pro děti. Do střediska výchovné péče se děti uchylují pouze v kritických chvílích, po vyřešení problému se vrací ke své rodině. Denní stacionář nabízí služby i dětem z okolí, které zde tráví většinu dne a večer se vrací zpátky za rodinou.

otázky a témata
Kdo je naše cílová skupina? Co je to za děti a jaká je jejich minulost, budoucnost?
Co znamená opuštění svého domova?
Jaký má vliv život v komunitě/kolektivu?
Jak uspořádat děti různého věku, jaký mají vztah?
Má/může architektura vychovávat? Má na to právo?
otevřenost vs. uzavřenost (důraz na rozhraní)
vyrovnání se s výraznou svažitostí pozemku, divokou zelení
hranice pozemku – návaznost na schody
styk městských bloků a vilkové zástavby
_______________________________________________________________________

10. město a řeka / praha a vltava


... diplomanti na základě analýz ještě upřesňují zadání ...

_______________________________________________________________________


11. církevní restituce / konverze původně církevní stavby

... diplomanti na základě analýz ještě upřesňují zadání ...

Žádné komentáře:

Okomentovat