sobota 12. října 2013

odevzdávka Myro Bachura - zimní semestr 2012 - bydlení pro seniory

Myro Bachura byl jeden ze studentů, kteří u nás dělali bakalářský projekt. Princip práce spočívá v tom, že v jednom semestru vypracuje studii a následující semestr na ní dělá projekt. Výsledky obou semestrů pak obhajuje před komisí a ukončuje tak bakalářský stupeň studia. Složitější úvod není potřeba, protokolární hodnocení vedoucího práce a i hodnocení oponenta naleznete na konci příspěvku.


AUTORSKÝ TEXT
Domov dôchodcov - krutá realita za trest alebo privilégium vyššieho štandardu? Táto otázka je aktuálnou problematikou spoločnosti, hľadajúcej riešenie, nové formy, spôsoby a možnosti. Aký je môj názor? Najprv predostriem tento súbor slov: Praha, Podvinní, park, Rokytka, voda, trasa, príroda, dôchodcovia, staroba, zdravie, choroba, spoločnosť, inštitút, starostlivosť, nový život, voľný čas, aktivita, pokoj, pohodlie, pocit bezpečia. Skúste sa zamyslieť.

Zadaním bolo navrhnúť domov dôchodcov, domov s opatrovateľskou službou, stacionár a klub dôchodcov. Pozemok je situovaný v Prahe, hraničí s parkom Podvinní a riekou Rokytkou. Samotná Rokytka poskytuje možnosť prechádzky pozdĺž jej koryta a charakter okolia sa s každou zákrutou mení. Pre mňa boli podstatné dve myšlienky. Prechádzka a spoločenská komunikácia.

Pozemok som nechcel pozdĺž rokytky narúšať. Myslím si, že lineárna časť pozemku je krásne a príjemné prostredie. Z južnej strany rokytky je cyklotrasa, zo severnej krásna dlhá lúka ústiaca do parku. Chcem dodržať linearitu pozemku a posilniť príjemný pocit z prechádzky. Objekt sa začína dvojpodlažnou líniovou stavbou, kde hlavným vstupom do objektu je podloubí. Tak, ako sa pri prechádzke mení charakter okolia, tak sa mení aj charakter podloubí. Na rohu nás víta obchod, potom reštaurácia a nakoniec samotný vstup do objektu. Ďalej pokračujem v ceste do parku Podvinní. Zástavba je nízka, nenápadná, dvojpodlažná. So zmenou tvaru pozemku sa mení charakter, stavba rastie na štvorpodlažnú, lomí sa a orientuje k parku.

Fasádu som sa snažil navrhnúť jednoduchú, poskytujúcu pocit istoty a pokoja. Povytiahnutými rímsami v úrovni stropných konštrukcií posilňujem linearitu. Fasáda je zo štukovej omietky s výraznou štruktúrou. Rímsy sú z hladkej omietky. Šikmým ostením z dvoch strán chcem vniesť originalitu narušením symetrie, a takisto tým zväčšujem svetelný komfort vnútorných priestorov. Najväčšou výzvou fasády bolo zábradlie. Vymyslel som si zábradlie tvorené zvislými kovovými pásmi, z čierneho páleného plechu. Sú rotované o 90° po zvislej osi. Opierka je z dreveného masívu. Výsledným efektom chcem docieliť jemného dekoru, meniaceho sa pri každom pohľade.

Kombinujem a spájam ťažkú starostlivosť s ľahkou, pretože vedomie, že sa budem musieť vo vyššom veku sťahovať z inštitútu A do B z dôvodu, že sa o mňa už nevedia postarať, mi príde absurdná. Nechcel som vytvoriť inštitút, ale bytový dom v modernom duchu.

Vstup do zmiešaného domova vedie cez recepciu. Vytváram tvrdý filter, pretože priestory domu sú verejné. Átrium je priestor spoločenského života ľudí. Do átria sú orientované pavlače, z ktorých sú jednotlivé vstupy do garzoniek. Na prízemí sa nachádza stacionár, klub dôchodcov, vstup do bazéna a služby. Plocha átria v prízemí slúži ako verejný priestor s posedením. Na každom podlaží átria spájam v strategických bodoch pavlače priestorovými plošinami, poskytujúc jedinečné výhľady. Je to plocha využiteľná ako obývacia miestnosť, stretávacia miestnosť, knižnica a iné. Vytváram priestorové mesto. Nemám rád uzatvorené, málo osvetlené priestory. Myslím si, že takáto forma átria je rozumným kompromisom medzi tradičným myslením a hľadaním nových foriem. Priestory nad reštauráciou sú určené ako zázemie pre administratívu a dočasné bývanie. V podzemí sa nachádza bazén, garáže, technické zázemie, práčovňa, sklady obchodu a zázemie a sklady pre kuchyňu reštaurácie.

Sme spoločenské tvory s potrebou psychického kontaktu s okolím. Domnievam sa, že ak sa človek uzavrie, začne strácať chuť do života, prestane vychádzať von, jeho stav sa zhorší, fyzický alebo psychický, bez ohľadu na vek. Mojím návrhom sa snažím nenútene primäť obyvateľov k prirodzenej ľudskej tendencii. Komunikovať. 
POSUDEK BAKALÁŘSKÉHO PROJEKTU
autor projektu: Myro Bachura
vedoucí projektu: Michal Kuzemenský

Všichni studenti našeho ateliéru daný semestr navrhovali stejné téma. Domov pro seniory. Tedy konkrétně kombinaci Domov s pečovatelskou službou, domov seniorů a denní stacionář. K domu mohli případně přiřadit další prostory, resp. fuknce, které domovu synergicky pomohou. Úloha byla vlastně i malým urbanismem protože dostali zadanou rozlehlou, ale komplikovanou parcelu, kde umístění domu mělo zásadní vliv na řešení, resp byla jeho součástí.
Myro Bachura měl odpočátku vizi velkého domu, vlastně paláce v parku. Jakkoliv jsme ho upozorňovali, že plánuje opravdu velkou hmotu, s teatrálním vnitřním prostorem atria, byla na Myrovi vidět odhodlanost, chuť a energie si to vyzkoušet. Myro má tři důležité vlastnosti, které se promítají do jeho práce. Hodně energie, chuť zkoušet a sebereflexi, tedy schopnost učit se ze svých chyb. Ke konci studie bylo jasné, že vnitřní prostor domu je opravdu velký. Myro ho doložil navýšením kapacity celého domu (která byla v zadání povolena) a studii dokončil. Učitel myslím není od toho, aby cokoliv takovému studentovi zakazoval. Hlídali jsme pouze to, zdali ze svých činů Myro nabírá zkušenost. Ani to nebylo moc třeba. V tomto případě je produktem mnohem více to, co po dvou semestrech v našem atelieru Myrovi zůstalo v hlavě, než co je na papíře. Výraz domu, jeho pevnost, sílu a přesnost detailu jsme ocenili. O naddimenzovanosti věděl autor sám a uměl se zkritizovat.
Stejným způsobem probíhala i práce na projektu. Myro Bachura vydá svojí naléhavostí a technickým šťouralstvím za čtyři diplomanty. Nevím, zda-li bude dokladovat v plné míře i pracovní projekční deník, ale přál bych vám ho vidět. Byl plný detailů, které řešil se stejným zaujetím jako hlavolamy. Třeba desetkrát, třeba s chybou, ale nikdy nefixloval. Záznamy konzultací se různými specialisty téže profese byly také zajímavé. Tedy, usoudil-li autor, že se mu konzultant věnuje formálně, či nehledá řešení jak problém vyřešit, ale odpovídá to že nejde, hledal Myro jiného. Přesně tak to známe z praxe. Myro má přehled o systematice práce projektanta. Zná svojí roli architekta. Umí pracovat s konzultanty. Umí se zorientovat a nebojí se ptát. Jestliže někomu nedala kvalita diplomního projektu spát, je to Myro Bachura.
Celý projekt má koncepční vadu, která pramení z předimenzování původní studie. Jsem si toho vědom, ale důsledků si je vědom především autor projektu. Ví, kolik energie ho stálo první rozhodnutí a ví, jakou dalo práci, aby bylo technicky správně proveditelné. Právě proto nemohu dát takovému projektu a především takovému přístupu k práci jinou známku než A. Chci, aby Myro dál energicky hledal, učil se z chyb, nebál se riskovat a dával svojí profesi maximum. Nemám rád ustrašené lidi. Tak jsme ho zažili dva semestry. Má mojí úctu.

Michal Kuzemenský 
v Praze 25.června 2013

_______________________________________________________________________________


Oponentní posudek bakalářské práce Miroslava Bachury:
Projekt bydlení pro seniory v Podvinní
oponent: Ing.Arch.MgA.Jiří Bíza

Oponentní posudek projektu Miroslava Bachury jsem zpracoval na podkladě osobní prezentace projektu a portfolií bakalářské práce.
Projekt se snaží řešit důležitý úkol současnosti – formu bydlení pro seniory. Miroslav na pozemek se silným přírodním rámcem umisťuje veliký a tvrdý dům. Nižší servisní hmotu orientuje podél Rokytky. Vyšší hmotu přimyká k hranici parku a právě do ní umisťuje byty seniorů. Ty seskupuje okolo atria, které se stává hlavním tématem vnitřního života domu.
V portfoliu jsem objevil “předobraz domu,” který Miroslav vytvořil na počátku své práce jako prvotní úvahu o řešeném úkolu. Tento objekt působí měkce, obytně, měřítkově adekvátně a celkově velmi sympaticky.
Vnímám posun práce od první úvahy k finálnímu výsledku jako zpevnění výrazu, ale zejména zvětšení domu. Je pro mě otázka, zdali se autor upnul na koncept atria a tomu přizpůsobil velikost domu, nebo naopak úvaze o atriu předcházelo rozhodnutí o tom, že chce vytvořit veliký dům.
Jak uvádí ve svém textu, dům je určen pro 60-76 obyvatel. Garsonky ale navrhuje dostatečně veliké na to, aby v nich mohl bydlet manželský pár či dva obyvatelé, což u tohoto typu stavby předpokládám. Tak vzniká větší dům, s až dvojnásobným počtem obyvatel, kteří spolu sdílejí společné domovní atrium a využívají ho podle slov autora jako vertikální město a místo pro společenský život. Pokud by to byla odpověď na zadání studentského bydlení, nepochyboval bych. Rozlehlé atrium otevřené horizontálním i vertikálním pohledům ale nemusí být příjemné pro každého, zejména pro lidi v pokročilém věku. Pokud si třídím zážitky z domovů důchodců, čím větší společný prostor jsem v něm našel, tím působil prázdněji. Organizovaný prostor atria působí institucionálně, spíše evokuje úřad nebo školu. Komplikovanost schodišť využívá podobných principů jako obchodní pasáže, člověka hledající nejbližší cestu nedovedou tam, kam chce. Uzavřením domu do sebe autor záměrně ochuzuje obyvatele o kontakt s okolním prostředím. To si uvědomuje, proto hmotu v jednom místě otevírá do parku. Myslím si, že kdyby společný prostor byl menší, komplikovanější (členitější), otevřenější k okolí, tím lépe by plnil svou úlohu.
Podobný pocit jako z organizovanosti a přehlednosti vnitřního prostoru mám i z venkovního výrazu domu. Dům sedí na těžkém kamenném soklu. Fasády jsou tvořeny rastrem jednoho formátu okna, patra od sebe oddělují dokola probíhající římsy. Dvorní fasáda je členěna na zem dosedajícím rizalitem. Výraz domu je neomylně tvrdý a tradiční. Vracím se k autorovu “předobrazu domu,” s balkóny, kde mohu lidi posedět, s terasou u řeky, měkkými fasádami. To je dům, ve kterém bych stáří trávil raději.
Neméně důležitou částí práce je i konstrukční projekt. K této části projektu mám několik připomínek. Ve výkresech řezů chybí veškeré překlady v
 nadpražích oken. Masivní překližkové zábradlí u pavlačí pomáhá vnitřnímu prostoru atria, nejsem si jistý, jestli odpovídá předepsané požární odolnosti. To samé se týká schodišť v atriu z profilovaného plechu, které vnímám jako akusticky nevhodné. Na fasádě autor předepisuje tenkovrstvou omítku na tepelné izolaci, černé zábradlí a klempířské prvky z eloxovaného hliníku. Rád bych znal hlubší úvahu o těchto materiálech, zejména o řešení omítek.
Jako největší klad projektu vidím snahu autora poprat se s vnitřním prostorem a velkorysost celkového navrhovaného řešení. Slabinu vidím v měřítku domu ve vztahu k místu a tvrdosti a schematičnosti řešení. Za tuto práci navrhuji Miroslavu Bachurovi B+.


V Praze, dne 22.6.2013

Ing.Arch.MgA.Jiří Bíza

Žádné komentáře:

Okomentovat